Všeobecné informácie o príspevku na starostlivosť o dieťa

Všeobecné informácie

Zákon č. 561/2008 Z.z  o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (ďalej len „príspevok“) ako sociálnej dávky.

Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (ďalej len „rodič“), na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

 Poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (ďalej len „rodič"), na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.                                                                                                                                                                      


Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa je rodič.

Ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa je rodič, ktorému je dieťa zverené.

Príspevok na starostlivosť o dieťa patrí oprávnenej osobe na každé dieťa.

Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté dieťa len jednej z nich.


Podmienky nároku

Oprávnená osoba má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, ak

 • vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
 • sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,
 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
 • dieťa má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť oprávnenej osoby, ktorá

 • a) je z tejto činnosti povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec podľa osobitného predpisu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu,
 • b) z tejto činnosti podlieha výsluhovému zabezpečeniu podľa osobitného predpisu,9) alebo
 • c) z tejto činnosti podlieha dôchodkovému systému v cudzine

Za zárobkovú činnosť na účely tohto zákona sa považuje aj poberanie materského alebo poberanie obdobnej dávky v cudzine najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká na dieťa,

 •  pri starostlivosti o ktoré sa poskytuje materské, alebo
 •  na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa osobitného predpisu

Povinnosti žiadateľa

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a písomne oznámiť platiteľovi zmeny v týchto skutočnostiach do ôsmich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom sa o nich dozvedela.

Oprávnená osoba je povinná preukázať najmä príjmovým pokladničným dokladom, ústrižkom uhradenej poštovej poukážky alebo výpisom z jej účtu výdavky, ktoré uhradila poskytovateľovi za starostlivosť o dieťa.


Starostlivosť o dieťa

Starostlivosť o dieťa  je poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a psychického vývinu pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa a jeho práv v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo na vysokej škole.

Starostlivosť o dieťa sa vykonáva

 • v rodinnom prostredí dieťaťa,
 • v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa alebo
 • v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa.

Poskytovateľ starostlivosti o dieťa podľa tohto zákona

a) zariadenie zriadené podľa osobitných predpisov,(školský zákon)

b) iná právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu,( z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov)

c) fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu podľa osobitného predpisu, (z. o živnostenskom podnikaní)

d) iná fyzická osoba, ak nie je osobou uvedenou v písmene a nevypláca sa jej rodičovský príspevok, alebo

e) rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom uvedeným v písmenách a) až d).


Výška príspevku

Príspevok na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac je

a) v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby, najviac v sume 230 eur,

b) 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa  zabezpečuje iná fyzická osoba (starý rodič...) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak 

Sumy príspevku  na starostlivosť o dieťa môže upraviť k 1. januáru kalendárneho roka vláda Slevenskej republiky nariadením.

O žiadostiach o príspevok a o žiadostiach o príspevok rodičovi podaných do 31. decembra 2010, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2010, sa rozhodne a príspevok a príspevok rodičovi sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2010 podľa zákona účinného do 31. decembra 2010; ak nárok na príspevok trval aj po 31. decembri 2010, považuje sa tento príspevok od 1. januára 2011 za príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. januára 2011.

Ak oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok a nárok na príspevok rodičovi po 31. decembri 2010 za obdobie pred 1. januárom 2011, o nároku na tento príspevok a príspevok rodičovi sa rozhodne a príspevok a príspevok rodičovi sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2010 podľa zákona účinného do 31. decembra 2010; ak nárok na príspevok trvá aj po 31. decembri 2010, považuje sa tento príspevok od 1. januára 2011 za príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. januára 2011.


Výplata príspevku

O príspevku na starostlivosť o dieťa rozhoduje a tento príspevok vypláca oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (ďalej len „platiteľ").

 

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa vypláca na základe preukázaných výdavkov, najviac do výšky 230 eur.

 

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa vypláca vždy za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

 

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa nevypláca za kalendárny mesiac alebo jeho časť, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok.

 

Príspevok na starosltivosť o dieťa sa vypláca najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok. Na základe žiadosti oprávnenej osoby sa príspevok v sume  najviac 230 euro vyplatí jednorazovo aj za obdobie dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, najviac však za obdobie šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

 

Pri zmene poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. a) až c) (napr. škôlka, zariadenie, opatrovateľská agentúra.) počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca v sume určenej ako súčet súm vypočítaných podľa § 5 ods. 1 písm. a.

 

Pri zmene poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. a) až c) a poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. d) a e) počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo podľa § 5 ods. 1 písm. b) v sume, ktorá je vyššia.

 

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Príspevok sa nevypláca do cudziny.

 

Výplata príspevku na starostlivosť o dieťa sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil, ak vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na príspevok, na jeho výplatu alebo či sa príspevok vypláca v správnej sume.

 

Výplata príspevku na starostlivosť o dieťa sa obnoví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty. Príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu počas tohto obdobia boli splnené.


Konanie o nároku

Konanie o príspevku na starostlivosť o dieťa  sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi. 

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa  obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu trvalého pobytu  alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, identifikačné údaje o poskytovateľovi, a to jeho názov a sídlo, ak poskytovateľ je právnická osoba, alebo meno, priezvisko a adresu pobytu, ak poskytovateľ je fyzická osoba, alebo osobné údaje poskytovateľa, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu a miesto poskytovania starostlivosti. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba a poskytovateľ doplnia ďalšie nevyhnutné údaje. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel príspevku.

O priznaní príspevku sa nevydáva písomné rozhodnutie. Ak oprávnená osoba nesúhlasí so sumou vyplateného príspevku, môže písomne požiadať o vydanie rozhodnutia o priznaní príspevku.

Písomné rozhodnutie sa vydáva o nepriznaní príspevku, o zastavení výplaty príspevku, o obnovení výplaty príspevku, o odňatí príspevku, o doplatení príspevku a o povinnosti vrátiť príspevok alebo jeho časť.

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku a o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný účinok.

Na konanie o príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.


Odňatie a vrátenie príspevku na starostlivosť o dieťa.

 Ak oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky nároku na príspevok alebo sa zistí, že sa príspevok priznal neoprávnene, príspevok sa odníme.

Ak sa príspevok vypláca neprávom, hoci oprávnená osoba splnila povinnosti podľa § 10, príspevok sa odníme od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poslednýkrát neoprávnene vyplatil.

Ak sa príspevok nevyplácal, hoci oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu, alebo sa vyplácal v nižšej sume, príspevok sa vyplatí za čas, za ktorý sa nevyplácal alebo sa vyplácal v nižšej sume, najviac za obdobie jedného roka od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa mal príspevok vyplatiť.

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že sa príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, je povinná vrátiť príspevok alebo jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril. Právo na vrátenie príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku.

Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy príspevku vyplatené neprávom, môžu sa zrážať aj z bežne vyplácaného príspevku alebo neskôr priznaného príspevku, zo mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovosť, z náhrad za služobnú pohotovosť, z náhrad za pohotovosť, z príplatku za pohotovosť alebo z dávok sociálneho poistenia, z dôchodku starobného dôchodkového sporenia a z dávok sociálneho zabezpečenia do sumy, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.13)

Príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.